Oxygen – вашето решение за отчитане на устойчиви бизнес практики
Oxygen е инициатива на Българска фондова борса и Financial Market Services за ефективно и прозрачно отчитане на устойчиви практики на българските компании.
Нашата мисия е да помогнем на българския бизнес в отчитането на екологичните, социалните и управленските аспекти от тяхната дейност.
Защо Oxygen
Стандартизиран процес по събиране на данни
Чрез стандартизираните форми за събиране на данни се гарантира последователност, сравнимост и актуалност на информацията, независимо от източника, като се намалява вероятността от грешки и пропуски.
Нормативното съответствие
Формите за докладване са съобразени с наложилите се в световната практика индикатори за екологична, социална и корпоративна отчетност, които са в съответствие с приложимото европейско и българско законодателство.
Автоматизирано отчитане
Генерира адаптивни и съвместими ESG отчети, които отговарят на нормативните изисквания и удовлетворяват очакванията на инвеститорите.
Как работи
1. Заявете консултация
Свържете се с екипа на FMS за избор на подходящ пакет и създаване на профил на компанията.
2. Влезте в профила си
Въведете получените потребителско име и парола.
3. Изберете услуга
Изберете форма, език на който ще попълвате информацията и отчетен период.
4. Въведете данните на компанията
Oxygen структурира количествени и качествени данни, които са съобразени с изискванията на българското законодателство и са налични в документацията на дружествата.
5. Генерирайте нефинансовата си декларация/ESG отчет
Нефинансовата декларация/ESG отчетът съдържа корпоративни, екологични и социални данни за дружеството, структурирани съобразно изискванията на приложимото европейско и българско законодателство.
Устойчиво развитие
Принципите на устойчиво развитие, обособени като изисквания в Европейската зелена сделка, са основополагащи за усвояването на ефективни екологични и социални практики във взаимодействието между акционери, инвеститори, корпоративни ръководства и други заинтересовани страни.

Изготвените от екипа на Green Centre Насоки за ESG отчитане насърчават дружествата да разкриват публично ESG информация периодично, вкл. като част от нефинансовите си декларации. Насоките предлагат примерни ESG показатели, базирани на основните международно утвърдени стандарти в областта, които са съобразени със спецификите на българските дружества.

За да получите Насоките, моля, регистрирайте се тук
Нашите клиенти
Свържете се с екипа на FMS за повече информация и разяснения.
Заявете консултация